OBČANSKÉ PRÁVO 

 • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů - výkon, ochrana, vypořádání, sousedská práva
 • věcná břemena, zástavní a zadržovací právo - vznik, změna, zánik
 • smluvní vztahy - zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků,
 • spory o peněžitá plnění, vymáhání pohledávek
 • právní vztahy k nemovitostem, sepis smluv - kupních, darovacích, zástavních, o věcných břemenech, zajišťovací převod vlastnického práva
  k nemovitostem
 • odpovědnost za škodu (za škodu na zdraví, za škodu způsobenou nezletilým nebo nezpůsobilou osobu, za škodu na věcech odložených nebo vnesených)
 • bezdůvodné obohacení
 • dědické řízení a nároky z něj vzniklé
 • zastupování klientů v soudním a exekučním řízení, vyřizování sporné
  i nesporné agendy